အြန္လုိင္းသုံးရင္း Adflyနဲ့ေငြရွာႀကရေအာင္

Friday, October 26, 2012

ဘင္ဂလီအေရးကိုအမ်ဳိးသားဖြံျဖဳိးတိုးတက္ေရးဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၏ေစာက္တလြဲ ထုတ္ျပန္ခ်က္


စာေရးသူ၏ ရင္တြင္းစကား ဘင္ဂါလီသည္ တုိင္းရင္းသားမဟုတ္ ျမန္မာနုိင္ငံအတြင္းလက္မခံနုိင္

No comments:

Post a Comment